Healingpraktijk Gaby Buiskool -voor mens en dier-

Cattenbroekerdijk 49, 3461 BD Linschoten
tel. 0348-419846, e-mail

       

welkom

behandelingen
 

dieren
 

workshops
 

artikelen
   

over mij
    

route

 

Somato Emotional Release en Healing Arts
door Gaby Buiskool, november 2005

Talking to the Heart, Talking to the Alarmclock, Talking to the Brain ofwel Somato Emotional Release: als "het systeem" van je cliënt zich veilig voelt bij jou kunnen zich trauma's op velerlei gebied openbaren. Er kan zich een traumatische ervaring aandienen uit de kindertijd, of zelfs uit een voorgaand leven. Er kan een patroon zichtbaar worden waar al vele generaties uit de betreffende familie mee aan het worstelen zijn. Trauma's uit de tijd in de baarmoeder, geboortetrauma's, etcetera. Hoe ga je hiermee om?
Het Healing Arts concept biedt jou als therapeut een basis van waaruit je je cliënt door deze traumatische ervaringen heen begeleidt naar inzicht en heling, meer bewustzijn en meer verbinding met zichzelf.

Somato Emotional Release (SER) als onderdeel van de CranioSacraal Therapie (CST) behandelt het loslaten (release) van emotionele (emotional) patronen die zich in het lichaam (somatic) hebben vastgezet. Hiertoe breng je je cliënt in de “craniosacraal sfeer”. Dit is een staat van ontspanning die ontstaat doordat de activiteit van het craniosacraal systeem daalt. In deze staat wordt het onderbewuste (ik spreek liever van “innerlijk bewustzijn”) van de cliënt gestimuleerd zich “te openen”.
Vervolgens vraag je de cliënt zijn stem te lenen aan een geblokkeerd lichaamsdeel of een geblokkeerde lichaamsfunctie. Als therapeut ben je dan niet langer in contact met het wakende of dag-bewustzijn maar praat je, letterlijk, met het innerlijk bewustzijn van de cliënt.

Hier ontmoeten SER en Healing Arts (HA) elkaar. 
Ook de HA-therapie werkt met het innerlijk bewustzijn van de cliënt met als doel: inzicht te krijgen en het pad naar heling te vinden. 
Om dit innerlijk bewustzijn te openen werk je binnen het HA-concept onder andere met de HA Liquid Light frequencies. Daarnaast biedt het HA-concept een “structuur” waarbinnen je, als therapeut, je cliënt helpt inzicht te krijgen in een heel scala aan problemen: levensvragen, intermenselijke relaties, trauma’s, etcetera.   

Het Healing Arts concept
Het Healing Arts concept rust op drie pijlers:
     *  de bewustzijnsgroei van de therapeut
     *  de HA werkwijze (HA therapie)
     *  de HA Liquid Light frequencies.

Bewustzijnsgroei van de therapeut
Een therapeut kan cliënten pas in de breedte en diepte helpen als hij zelf beschikt over een groter bewustzijn. Onderdeel van de HA-training is dan ook dat de levenservaring, opgedaan in het huidige, maar ook in voorgaande levens, in zijn bewustzijn wordt geactiveerd.

In de HA-workshops wordt het bewustzijn van de therapeut geopend voor vele velden van informatie. Onder andere: 

 • Het concept van het hele innerlijke kind. Dit in tegenstelling tot het concept van het gebroken (= getraumatiseerde) kind.
  Het vrijmaken van de helende energie van het hele innerlijke kind doet wonderen, niet alleen voor de betrokkene zelf maar ook in bijvoorbeeld verstoorde ouder-kind relaties.
 • Het werken met informatie uit voorgaande levens. Dit kan vele levens, verspreid over duizenden jaren, omvatten.
  Hier ligt een direct verband met het vrijmaken van de informatie “tussen levens in”. Deze informatie overstijgt de persoonlijkheidsaspecten en betreedt de gebieden van de ziel. Het geeft antwoord op vragen als “waar gaan deze ervaringen over? wat wil ik ervan leren?”, “welk aspect van dit thema wordt in dit leven uitgewerkt?”
 • Inzicht in hoe thema’s (patronen) zich over vele generaties binnen een bepaalde familie ontwikkelen: 
  Angsten en fobieën duiden soms op een familiepatroon. 
  Het niet kunnen omgaan met emoties, hetgeen zowel kan leiden tot over-emotionaliteit als    tot totale ontkenning en innerlijke verharding, kan een familiepatroon zijn. 
  Als sprake is van geweld of misbruik is vaak ook sprake van een familiepatroon. Hierbij kunnen dader- en slachtofferpatronen door elkaar lopen. Beide verschijningsvormen duiden op de onmacht om met macht om te gaan; zijn in feite twee zijden van dezelfde medaille.

De Healing Arts therapie
Uitgangspunten van de Healing Arts Therapie zijn:

Er wordt gewerkt met de innerlijke informatie (het innerlijk bewustzijn) van de cliënt. De therapeut ondersteunt de cliënt inzicht te krijgen in oorzaak en effect van zijn pijn (het probleem of de klacht) op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel gebied.

Het lichaam is de ingang naar gebieden die heling behoeven. Dit komt overeen met het uitgangspunt van de CranioSacraal Therapie: alle niet verwerkte emoties worden opgeslagen in de lichaamsweefsels. 
Naast niet verwerkte emoties kunnen echter ook gedachtenpatronen (overtuigingen als “ik ben het niet waard”) en zelfs spirituele aspecten (bijvoorbeeld het gevoel geen verbinding te hebben met het leven of het gevoel op de verkeerde planeet te zijn geland) kramp veroorzaken in de lichaamsweefsels en op termijn leiden tot fysieke klachten.

Het lichaam is echter ook de wegwijzer naar heling. In het innerlijk bewustzijn is zowel de herinnering opgeslagen aan de pijn, als aan de oorspronkelijke Eenheid, Verbondenheid en Heelheid: de verbinding met de Bron, de Levenskracht.
Tegelijk met het vrijkomen van informatie over oorzaken en effecten van de pijn en het inzicht dat daarmee gepaard gaat, is ook de informatie beschikbaar die leidt tot heling. Deze informatie is soms echter moeilijk toegankelijk, zodat de cliënt het grotere bewustzijn van de therapeut nodig heeft om deze informatiebron te openen. 
De therapeut begeleidt de cliënt om vervolgens daadwerkelijk de Heelheid in de totaliteit van zijn Zijn te ervaren op zowel fysiek, emotioneel, mentaal, als spiritueel gebied.
 

Uitgangspunt van de Healing Arts Therapie is altijd het “totale Zijn”: de ervaring van een harmonieus samengaan van Lichaam, Hart, Geest en Ziel. Dit gaat ver voorbij het mentale begrip “dat dat wellicht een ideale situatie is”.
In de heling gaat het erom dat de cliënt dit totale Zijn, deze Eenheid, daadwerkelijk ervaart en hiermee de herinnering aan dit aspect van het Zelf in alle lichaamscellen weer levend maakt en versterkt.
 

Healing Arts Liquid Light frequencies 
De HA-frequencies blijken op alle hierboven genoemde gebieden een enorme hulp te zijn.

Ze helpen degenen die met deze frequencies werken (therapeut en cliënt) hun intuďtieve kanalen te openen en daarmee de weg steeds meer vrij te maken naar de eigen innerlijke Wijsheid en Heelheid. Dit geeft onder andere een dieper inzicht in de “samenhang der dingen”.

Ze helpen met aarden (“gronden”), waardoor het levenspad weer duidelijker bewandeld kan worden, de kracht van het menszijn steeds meer kan worden ervaren en meer richting en vorm gegeven wordt aan het eigen leven.  

De HA-frequencies helpen de therapeut de cliënt op een zachte, liefdevolle manier te begeleiden naar gebieden die heling behoeven zonder dat de cliënt in angst of slachtofferschap schiet. Vervolgens helpen ze heling te bewerkstelligen.

De frequencies zijn “Licht, Eenheid, Heelheid in een flesje”. Door met deze energieën aan het werk te gaan (de druppels te laten innemen, de druppels op een plek op het lichaam aan te brengen of een flesje in de aura te houden) wordt in de cellen de herinnering geopend aan Licht, Eenheid en Heelheid. 
Ze helpen zowel therapeut als cliënt naar inzicht en de helende ervaring van het totale Zijn.  
 

De HA-frequencies bestaan uit verschillende series, waarbij iedere serie haar eigen thema kent:
Aurora balanceert de chakra’s, Aurigena werkt op het DNA, Transluca herstelt de verbinding met de  hogere kosmische informatie, El-Eloha helpt je meer te vertrouwen op je Innerlijke Licht en  Wijsheid, Chrystael helpt je los te komen van aardse beperkingen en je weg vrij te kunnen gaan, Alchemama helpt de vrouwelijke scheppende energie in je te openen.

Sessie waarin CST, SER en HA samengaan
Een cliënte kwam met de klacht dat er in haar lichaam iets totaal “fout” zat. Ze had zich in het ziekenhuis laten onderzoeken, men kon niets vinden, maar het “foute” gevoel kon ze niet van zich af zetten.

Ik besloot CST als ingang te nemen voor de behandeling. Toen ik haar enkels vasthield om daar het CS-ritme te voelen (waarmee ik tevens informatie krijg over de mate van gronding) kreeg ik kramp in mijn buik, het gevoel alsof er een dolk in mijn hart werd gestoken en een “wattig” gevoel in mijn hoofd waardoor de helderheid verdween. Dit waren de gebieden waaraan gewerkt diende te worden.

Mijn handen gingen op haar buik meteen naar de goede (in haar ogen “foute”) plek: ze kromp ineen en bevestigde dat precies daar het probleem zat. 
Door op mijn handen enkele druppels HA-frequency te druppelen, mijn ene hand terug te leggen op de “foute” plek en met de andere hand stuit en heiligbeen te ondersteunen (veiligheid) hielp ik haar contact te maken met deze plek. 
Ze kwam meteen tot de essentie van het probleem. Ze kreeg beelden van een andere tijd en plaats (niet in dit leven) waar ze absolute eenzaamheid en verlatenheid ervaarde (zeer herkenbaar in dit leven).
 

Hier is dus de hele SER-techniek (dat wil zeggen: het tot rust brengen van het CS-ritme waardoor de cliënt in die speciale “sfeer” komt en het stap voor stap begeleiden van de aandacht naar de bewuste plek en de informatie aldaar) terug gebracht tot het aanbrengen van enkele druppels HA-frequency (via mijn handen) op de betreffende plek.
  

Middels de therapeutische vaardigheden uit de HA-therapie hielp ik haar er achter te komen waar deze beelden werkelijk over gingen. 
Zij ontdekte dat zij op dat punt in de tijd haar Innerlijk Weten en haar Godsverbinding had ingeruild voor bescherming en een schuilplaats in dat desolate landschap. (De bescherming en de schuilplaats werden gesymboliseerd door een oude man en een meisje.) Ze ontdekte dat ze, zelfs op dat ogenblik, wist dat het niet klopte maar haar verlatenheid overstemde haar Innerlijke Stem. Op hetzelfde moment voelde ze een scherpe fysieke pijn in haar hart. Alsof er, inderdaad, een dolk doorheen werd gestoken waarmee de verbinding met haar hart (de Bron) werd doorgesneden.
Ze ontdekte dat het afsluiten van haar Innerlijk Weten en haar gevoel van eenzaamheid direct met elkaar samenhingen. Dat in plaats van veiligheid eenzaamheid het resultaat was van het zich afkeren van haar Innerlijke Stem. Ze ontdekte dat dit thema als een rode draad door haar huidige leven liep. 
Met hulp van een HA-frequency (door een flesje in haar aura te brengen) hielp ik haar te ervaren dat ze volkomen kon vertrouwen op haar eigen Weten, dat dŕt de veiligheid bood die ze zocht en de eenzaamheid verdreef. Vrijwel onmiddellijk verdwenen daarop het “foute” gevoel in haar buik en de pijn in haar hart. Ze voelde een diepe rust.
 

Voor mij was het verhaal echter nog niet helemaal afgerond: er was nog dat “wattige” gevoel in mijn hoofd. Dus nam ik haar hoofd in mijn handen en begon de verstorende energie vanuit het achterhoofd via de ogen terug de wereld in te sturen. Ik bemerkte dat de sphenoďd zich spontaan begon te ontwinden en verplaatste mijn handen naar dit deel van haar hoofd. De sphenoďd kwam echter niet tot rust. 
Ik vroeg haar haar aandacht te verplaatsen naar haar hoofd en haar opnieuw geactiveerde Innerlijk Weten aan te spreken om er achter te komen wat daar aan de hand was en hoe dit te helen. Ze zag het beeld van een schakelkast waarin nog niet alle draadjes goed op elkaar aansloten. Met de hulp van een HA-frequency werden alle foute schakelingen één voor één hersteld.
Na afloop voelde ze zich compleet in buik en hoofd. Ze was fysiek moe: haar lichaam had heel hard gewerkt en ze voelde een diepe innerlijke rust.